!Ko or not to ko?

Onko se ko?

[{GoDiagram
label='Valkea pelaa'
first='black'

 . . . . . . . . . . . |
 . . . . . . . . . # . |
 . , . . . . . , . . . |
 . . . . . . . . # # . |
 . . . . . . . . # O . |
 . . . . . . . . # O . |
 . . . . . . . . # O . |
 . . . . . . O . # O . |
 . , . . . . . O # O . |
 . . . O O O O # O O . |
 . O . O # # # # # # O |
 . . . # . . . . . . . |
---------------------------------+
}]