2 kyu Helsingistä
 
[{GoDiagram 
first=black

. . . .
. X . .
. X X .
. . . .
}]


[http://www.helsinki.fi/%7ekorppi/]