Lyhyesti:

Vertaillaan suureen X jakaumaa ryhmissä 1,2 (3,...k). Erottuuko ryhmien välinen vaihtelu ryhmien sisäisestä vaihtelusta. Tähän ei riitä vastauskeksi pelkkä keskiarvojen laskenta.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 30-Mar-2003 01:27 by Matti_Siivola