1. Tehdään PäänahkaAnalyysi pelaajan kaikille turnaustuloksille (tasa-alkuturnauksissa).

2. Rajataan analysoitava turnausten joukko EGF:n vähintään B-luokkaan kelpaaviin tasa-alkuturnauksiin - ei välttämättä tarvitse olla lähetetty. Analysoitavaksi turnausten joukoksi kelpaavat kaikki katkeamattomat turnausten jonot päättyen viimeisimpään. Kokeillaan vuorotellen tarpeen mukaan kaikkia sallittuja jonoja kohdassa 3.

3. Lasketaan likelihood-funktion arvot nykyluokitukselle, kohdeluokitukselle ja sitä kovemmille. Verrataan nykyluokituksen likelihood-funktion arvoa kohdeluokituksen ja vahvempien luokitusten likelihoodeihin. Jos jokin nykytasoa vahvemman luokituksen likelihoodeista on tarpeeksi monta kertaa suurempi kuin nykytason, seuraa korotus. Jos suhdeluku ylittää kynnyksen, korotusta voidaan harkita. Laskettaessa likelihood-funktiota eri luokituksilla (20k-7d) käytetään todennäköisyyksiä, jotka saadaan EGF:n luokitusjärjestelmän teoreettisista voittamistodennäköisyyksistä eriluokituksisten pelaajien välisissä peleissä. (Kiitokset #go.fi -kanavan väelle vinkeistä. Erityiskiitos Tankerolle.)

Huomioon otettavia asioita:

 • Pelaajan tai vastustajien todelliset vahvuudet poikkeavat nominaaliluokitusten mukaisista vahvuuksista; esimerkiksi vahva 2 dan ei ole todellisuudessa yhtä luokkaa heikompi kuin heikko 3 dan.
 • Olemassaolevia luokituksia ei ole tuotettu EGF:n teoreettiseen voittamistodennäköisyysjakaumaan perustuvalla laskennalla. Eri maissa ja eri aikoina luokituksia on annettu erilaisin perustein. Päänahka-analyysi kuitenkin korjaa pahimmat yksittäiset virheet.
 • Yllä mainituista syistä luokittajille jätetään systeemissä harkinnanvaraa.

-- Markku, 27.6. 2005

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)