Linkkejä asiaan liittyviin sivuihin#

EhdotusLuokitustyökaluksi, PäänahkaAnalyysi

Kooste keskustelusta:#

Markku:

 • Nykyisen (ihmisen arvioon perustuvan) luokittamisen ongelmat:
  • luokittaminen perustuu luokittajien subjektiiviseen harkintaan. Tarvittaisiin systeemi jossa jokainen tietää mitä korottamiselta vaaditaan.
  • Vähäinen määrä luokituskelpoisia pelituloksia vaatii harkinnan varan jättämistä systeemiin.
 • Ehdotettu minimi-maksimikriteerisysteemi pyrkii huomioimaan molemmat yo. näkökannat, jonka pääpiirteet ovat:
  • sovellus korotuksiin 1 dan - 7 daniksi
  • tutkitaan pelaajan suoritusta kohdetasolla johon henkilöä harkitaan korotettavan
  • jos minimikriteerit eivät täyty, pelaajaa ei edes harkita korotettavan
  • jos minimikriteerit täyttyvät, pelaaja voidaan harkinnan mukaan korottaa
  • jos maksimikriteerit täyttyvät, pelaaja korottuu automaattisesti
  • Maksimikriteeri auttaisi huomioimaan hitaiden etenijöiden ongelman: Pelaaja menestyy nimellistä luokitustaan paremmin, mutta jää korottamatta, koska turnauksissä päähuomio kiinnitetään nopeiten edenneisiin pelaajiin, jotka voittavat paljon pelejä. Hitaasti edistyneet jäävät paitsioon, koska heidän aiempia tuloksiaan ei oteta huomioon (esim. niiden etsimisen työläyden vuoksi)
  • ehdotettu systeemi koostuu kolmesta kriteeristä: voitot kohdetasoa (1.) yhtä tai useampaa luokkaa vahvempia vastaan, (2.) samantasoisia vastaan ja (3.) yhtä tai useampaa luokkaa heikompia vastaan. Tarkasteltavana on sekä pelien määrä että voittoprosentti.
  • ehdotus minimikriteereiksi: vaaditaan vähintään kaksi kriteeriä: (1.) 4 peliä, 25%, (2.) 6 peliä, 50%, (3.) 6 peliä, 60%.
  • ehdotus maksimikriteereiksi: kaikki kolme kriteeriä vaaditaan: (1.) 6 peliä, 25%, (2.) 10 peliä, 50%, (3.) 6 peliä, 75%.
  • systeemiin voidaan ottaa lisäksi mukaan vastustajien menestys turnauskohtaisesti

Antti S.:

 • jos minimikriteerien pelimäärävaatimus liian korkea, miten nopeat etenijät saadaan korotettua?

Gardan:

 • systeemiä voitaisiin käyttää ohjeellisesti
 • maksimikriiteerit saattaa ylittyä liian helposti jos pelimäärävaatimus ei ole tarpeeksi suuri

Olli:

 • jos korottamiselta vaaditaan liian tiukat minimikriteerit, saattaa niiden saavuttaminen olla liian hidasta, jolloin luokitukset jäävät jälkeen todellisesta vahvuudesta. Tämä johtaisi tasokorotusten tarpeeseen, mitä ei haluta.

Markku:

 • Jos minimikriteereistä tiputetaan pelimäärävaatimukset pois, voitaisiin nopeat nousijat korottaa tarpeen mukaan nopeasti.

Gardan:

 • ehdotettu systeemi vaatii sen että joku pyörittää sitä ja huolehtii jatkotoimenpiteistä

Vesa:

 • Jos minimikriteerit saavutetaan helposti ja maksimia ei moni ylitä, ei systeemi poikkea oleellisesti nykyisestä järjestelmästä

Markku:

 • Entä jos jätetään minimikriteerit pois ja pidetään pelkkä maksimikriteerit järjestelmässä?

Vesa:

 • ehdotetut maksimikriteerit saattavat olla niin korkea että käytännössä kukaan ei odottaisi niiden ylittymistä

Pekka:

 • systeemi ohjeellisesti tulkittuna auttaisi korottajia, joille kriteerien ylittyminen antaisi lisätukea korottamisperusteita ajatellen

Kari:

 • jos maksimikriteerit yliarvioidaan, ei siitä aiheutuisi haittaa verrattuna nykysysteemiin (koska kriteerin ehdot eivät täyty kuin harvoin)

Gardan:

 • hitaiden etenijöiden ongelma poistuisi myös sillä että korottamatta jääneet tapaukset tuodaan korotusoikeudet omaavien tietoon

Olli:

 • Yhden turnauksen perusteella voidaan korottaa vain rajoitettu määrä pelaajia (dan-tasolle) turnauksesta saatavan rajallisen luokitusinformaation määrän vuoksi, jotta virheellisiä korotuksia ei tehdä (jotta luokitussysteemi ei hajoa sen takia että tehdään liikaa muutoksia liian nopeasti)
 • pelaajan vastustajien todellinen vahvuus (nimellisvahvuuden sijaan) on tärkeää huomioida

Markku:

 • jos korotukset annetaan yksittäisten turnausten perusteella, saavat korotuksen vain nopeiten edenneet ja hitaasti edenneet jäävät helposti ilman korotuksia.

Oletettavasti kaikki:

 • uuden systeemin käyttöönotolta vaaditaan ainakin kunnollinen testaus, jotta luokitukset eivät menetä merkitystään jos uusi systeemi toimii jotenkin virheellisesti

Otso:

 • nykyinen systeemi ollut toiminnassa vasta vähän aikaa. Katsotaan miten se toimii ja kehitetään uutta systeemiä rauhassa

Pekka:

 • Kaikki nykyiset luokitusoikeudelliset eivät välttämättä tiedä omaavansa tai eivät uskalla käyttää korotusoikeuksiaan
 • nykysysteemistä puuttuu vastuullinen luokittaja, minkä vuoksi ketään ei voi syyttää siitä että korotuksia jää antamatta. Pitäisikö luokitustoimikunta ottaa jossain muodossa takaisin?

Kari:

 • voidaanko jotenkin todeta, toimiiko nykyinen järjestelmä hyvin?
 • Karin ehdotus GOR-pohjaisen mallin käytöstä

Tuomo S.:

 • luokitusjärjestelmien jako akselille mitätön mielivalta - täysi mielivalta
  • Mitätön mielivalta -mallit eivät ehkä pysty käsittelemään poikkeustapauksia
  • Täysi mielivalta -mallit voivat kärsiä siitä ettei tieto liiku
 • Optimi ehkä jotain näiden väliltä.

Olli:

 • järjestelmä ei saa olla liian monimutkainen jotta ihmiset noudattaisivat sitä
 • tilastomatematiikan pohjalta johdettu systeemi saattaisi olla parempi vaihtoehto ehdotetulle minimi-maksimikriteerisysteemille
 • Ollin suuntaviivat tilastolliselle populaatioanalyysisysteemille: etsitään populaatiot, joiden välillä vertaillaan tuloksia ja jonka avulla korotustarpeessa olevat huomataan

Henna:

 • Systeemejä voitaisiin testata rinnakkain niin nähdään miten ne toimivat

Kari:

 • etukäteen asetetuilla säännöillä voidaan varmistua järjestelmän tasapuolisuudesta ja urheilullisuudesta
 • maksimirajan käyttö voi motivoida pelaajia parempiin suorituksiin
 • Yleisellä tasolla minkä tahansa luokituskomitean toimintaa voidaan tutkia tilastollisesti
 • mutu-järjestelmä on vain yhtä hyvä kuin sen luokittajat

Markku:

Antti V.:

 • onko olemassa kriteereitä joilla voidaan arvioida minkä tahansa systeemin toimivuus?


Markun alkuperäinen ehdotus:#

Tarkoituksenani on esittää suuntaviivoja ihmisen suorittamaa luokittamista varten. Jo pitkään on puhuttu tarpeesta luoda säännöt luokittamista varten, joita sovellettaisiin tasapuolisesti kaikkia luokitettavia kohtaan. Tämä kirjoitus on raakaversio ja tarkoitettu julkisesti ruodittavaksi ja kollaboratiivisesti "lopulliseen" muotoon saatettavaksi.

Nykyisessä järjestelmässä luokittaminen perustuu täydellisesti luokittajien subjektiiviseen harkintaan. Kuitenkin subjektiivinenkin harkinta perustuu johonkin, tiedosti luokittaja nämä tekijät tai ei. Voimassaolevan luokitusmääräyksen mukaan korkeimmat luokitukset perustuvat turnauspeleihin. Turnaustulokset sinänsä ovat pelkkiä merkkijonoja, jotka on jotenkin tulkittava, jotta niiden pohjalta voidaan päättää yhtään mistään. Yleensä urheilulajeissa palkinnot ja arvonimet annetaan yleisesti tunnettujen kriteerien perusteella. Toisaalta vähäinen datamäärä voi pakottaa joissakin tilanteissa käyttämään harkintaa. Siksi mielestäni paras systeemi olisikin sellainen, jossa on määritelty korottamiseen vaaditut minimi- ja maksimimeriitit. Näitä kriteereitä sovellettaisiin ehdotukseni mukaan kaikissa korotuksissa luokitusvälillä 1 dan - 7 dan. Sitä heikommat luokitukset perustuvat pakostakin liiaksi kerhopeleihin.

Yksi yleisesti käytetty lähestymistapa korottamiseen on arvioida pelituloksia siitä näkökulmasta, miten pelaaja on pärjännyt kohdetasoiseksi pelaajaksi. Paras vertailumateriaali esimerkiksi 1 kyun pelaajalle, jota harkitaan shodaniksi korotettavaksi, löytyy hänen peleistään (esim. sinä aikana kun hän on ollut 1 kyu) kohdetasoa (1 dan) välittömästi heikompia vastaan (1 kyut), samantasoisia (1 danit) ja välittömästi korkeampitasoisia vastaan (2 danit). Jos korotettava näyttää pärjänneen, kuten uudella luokituksella "keskimäärin kuuluukin" pärjätä, hänet korotetaan. Esimerkiksi shodan-kandidaatin tapauksessa seuraava näyttö voitaisiin katsoa riittäväksi:


2d: 2/6
1d: 4/8
1k: 5/7

Tässä tapauksessa korotettava on voittanut puolet shodaneista, kolmasosan nidaneista ja selvästi yli puolet ikkyuista. Intuitiivisesti arvioiden useimmat ihmiset luultavasti pitäisivät tällaista tulosta riittävänä.

Vaikeammaksi meriittien arvioiminen menee, jos vertailuaineisto on jollakin tavoin epätäydellistä. Siis esimerkiksi silloin, jos vahvempia vastaan pelattuja pelejä on vähän. Esimerkiksi:


2d: 0/3
1d: 5/9
1k: 8/9

tai


2d: 2/7
1d: 0/0
1k: 4/6

Yksi ehdotus minimimeriitiksi tällaisessa lähestymistavassa, jonka ansaitsemisen jälkeen korottamista voidaan harkita, olisi mielestäni se, että pelaaja on saavuttanut vähintään kaksi kolmesta seuraavasta:

 • voittanut vähintään 25% vähintään yhden luokan kohdeluokitusta paremmmista vähintään neljässä pelissä (vähintään kolme luokkaa kohdetasoa vahvemmille häviämistä ei laskettaisi)
 • vähintään 50% kohdetasoisesti luokitetuista ja vähintään kuudessa pelissä
 • vähintään 60% kohdetasoa heikommista vähintään kuudessa pelissä (vähintään kolme luokkaa kohdetasoa heikompien voittamista ei laskettaisi)

(Huomautus: Ylläoleva tarkoittaisi sitä, että kenellekään voitaisi antaa dan-korotusta yhdessä turnauksessa pl. EGC. Vähintään tarvittavaan 10 peliin voisi riittää tyypillisesti kaksi viiden kierroksen turnausta.)

Yksi ehdotus vaadittavaksi maksimimeriitiksi tässä lähestymistavassa, jonka jälkeen korotus seuraisi automaattisesti, olisi se, että pelaaja olisi saavuttanut kaikki kolme seuraavista:

 • voittanut vähintään 25% kohdetasoa vähintään yhden luokan vahvemmista vähintään kuudessa pelissä (vähintään kolme luokkaa kohdetasoa vahvemmille häviämistä ei laskettaisi)
 • vähintään 50% kohdetasoisista vähintään kymmenessä pelissä
 • vähintään 75% kohdetasoa heikommista vähintään kuudessa pelissä(vähintään kolme luokkaa kohdetasoa heikompien voittamista ei laskettaisi)

(Huomautus: automaattinen korotus siis vaatisi vähintään 22 peliä eli noin 4-5 tyypillistä 5-6 kierroksen turnausta.)

Luokittamissääntöjen on myös pakko ottaa kantaa siihen, miten tutkittava pelitulosaineisto rajataan. Oma alustava näkemykseni on seuraava:

 • vain tasa-alkupelejä mukaan.
 • kelpuutettujen turnausten oltava kelvollisia vähintään EGF:n B-luokkaan (ei välttämättä EGF:ään lähetettyjä)
 • korotettavan eduksi tulkitaan lyhin riittävän hyvä turnaustulosten (katkeamaton) jono alkaen viimeisimmästä (kahden edellisen kriteerin nojalla) kelpuutetusta turnauksesta ajallisesti taaksepäin tutkittaessa voidaanko pelaajan korottamista harkita - silloin siis riittää, jos 10 vähintään viimeistä peliä ovat menneet riittävän hyvin (ks. edellä).
 • toisaalta tutkittaessa onko pelaaja pakko korottaa, mikä hyvänsä viimeisimmästä alkava riittävän hyvin mennyt turnausten (katkeamaton) jono kelpuutetaan

Lisäksi tähän ehdotukseen voisi kuulua, että vastustajien kussakin turnauksessa osoittama pelikunto otetaan huomioon arvioimalla heidän luokitustaan kyseisessä turnauksessa tarvittaessa alaspäin yksi luokka yhtä voittomäärän odotusarvosta puolentoista suuruista poikkeamaa kohti (arvio alaspäin pyöristetään lähimpään pienempään kokonaislukuun):


0/5 -> yksi luokka (odotettu voittomäärä 2.5)
1/5 -> yksi luokka
2/5 -> ei arvioida alaspäin
0/6 -> kaksi luokkaa (odotettu voittomäärä 3)
1/6 -> yksi luokka
2/6 -> ei arvioida
0/7 -> kaksi luokkaa (odotettu voittomäärä 3.5)
1/7 -> yksi luokka
2/7 -> yksi luokka
3/7 -> ei arvioida alaspäin (
0/8 -> kaksi luokkaa (odotettu voittomäärä 4)
1/8 -> kaksi luokkaa
2/8 -> yksi luokka
3/8 -> ei arvioida alaspäin
0/9 -> kolme luokkaa (odotettu voittomäärä 4.5)
1/9 -> kaksi luokkaa
2/9 -> yksi luokka
3/9 -> yksi luokka
4/9 -> ei arvioida alaspäin
0/10 -> kolme luokkaa (odotettu voittomäärä 5)
1/10 -> kaksi luokkaa
2/10 -> kaksi luokkaa
3/10 -> yksi luokka
4/10 -> ei arvioida alaspäin

Arviointia ylöspäin EI TEHDÄ McMahon turnauksen HUIPPURYHMÄSSÄ pelaaville, koska huippuryhmässä pelaavat joutuvat pelaamaan "liian usein" nominaalisesti heikompia vastaan. Muutoin vastustajan luokituksen arviointi ylöspäin tehdään samoin kuin arviointi alaspäin eli näin (arvio ylöspäin pyöristetään lähimpään pienempään kokonaislukuun):


3/5 -> ei arvioida ylöspäin (odotettu voittomäärä 2.5)
4/5 -> yksi luokka
5/5 -> yksi luokka
4/6 -> ei arvioida ylöspäin (odotettu voittomäärä 3)
5/6 -> yksi luokka
6/6 -> kaksi luokkaa
4/7 -> ei arvioida ylöspäin (odotettu voittomäärä 3.5)
5/7 -> yksi luokka
6/7 -> yksi luokka
7/7 -> kaksi luokkaa
5/8 -> ei arvioida ylöspäin (odotettu voittomäärä 4)
6/8 -> yksi luokka
7/8 -> kaksi luokkaa
8/8 -> kaksi luokkaa
5/9 -> ei arvioida ylöspäin (odotettu voittomäärä 4.5)
6/9 -> yksi luokka
7/9 -> yksi luokka
8/9 -> kaksi luokkaa
9/9 -> kaksi luokkaa
6/10 -> ei arvioida ylöspäin (odotettu voittomäärä 5)
7/10 -> yksi luokka
8/10 -> kaksi luokkaa
9/10 -> kaksi luokkaa
10/10 -> kolme luokkaa

-- Markku 6.6. 2005


Esimerkki kriteerien laskennasta:#

Antin data 1 kyuna:


5d 0.00% (0/3)
3d 0.00% (0/1)
2d 16.67% (1/6)
1d 50.00% (8/16)
1k 73.68% (14/19)
2k 100.00% (4/4)
3k 62.50% (5/8)
4k 50.00% (1/2)
7k 100.00% (1/1)
9k 100.00% (1/1)
15k 100.00% (1/1)

Eli selostanpa tarkemmin miten tämä ylittää määrittämäni minimimeriitit. Kohdetasoa vahvemmat eli 5d-2d. Tappioita vähintään kolme luokkaa kohdetasoa vahvempia vastaan eli tappioita 5 daneja vastaan ei lasketa. Voittoprosentti vahvempia vastaan siis: 1/7 = n. 14%. Kohdetasoisia vastaan 8/16 = 50% (vähintään 6 peliä). Kohdetasoa heikompia vastaan (voittoja 3 kyuita vastaan ei oteta huomioon): voitot 14+4=18, pelit 19+4+3(=tappiot 3 kyuille)=26; voittoprosetti 18/26= n.69%.

Eli siis kohta "voittoprosentti vahvempia vastaan vähintään 25%" (tappiot 3 luokkaa kohdetasoa vahvempia vastaan poisluettaan) ei toteudu. Kohta "kohdetasoisista vähintään 50% vähintään 6 pelissä" toteutuu. Kohta "kohdetasoa heikommista vähintään 60%" (voitot vähintään 3 luokkaa heikommista poisluetaan) toteutuu. Siis kaksi kolmesta kohdasta toteutuu => saa korottaa.

Riittävän hyvä tulos ollakseen minimimeriittiä parempi.

-- Markku, 16.6.


Karin ehdotus#

Jos oletetaan, että puhutaan järjestelmästä, joka on suunnattu dan-korotuksiin ja tasa-avaus go:hon (kyu-luokituksissa mielestäni voidaan sallia aika suuri vapaus), niin itse lähtisin hahmottelemaan järjestelmää siten, että dan-tasot määrittyisivät teoreettisen gor-mallin kautta. Kun tarkastellaan pelaajan korotusta kohdetasolle X, laskettaisiin gor-mallin mukainen todennäköisyys pelaajan viimeiselle tulosriville (vapaasti valittavasta alkuhetkestä lähtien) väitteelle "luokitus on vähintään X" ja minimi- ja maksimirajat asetettaisiin tälle todennäköisyydelle. Esim. 50% ja 95% tjsp. Järjestelmään voitaisiin jättää joustovaraa luokitustoimikunnalle siten, että riippuen yleisestä luokitusten tasosta, toimituskunta voi etukäteen säätää rajoja kokouksissaan. Näin saadaan samalla kaikille tasapuolinen, objektiivinen,

seurattava järjestelmä, joka bonuksena jättää luokitustoimikunnalle mahdollisuuden säätää korotusten yleisherkkyyttä, jotta järjestelmää voidaan säätää ja korjata.

-- Kari 20.6


Ollin ehdotus#

Ja nyt tuli puheeksi, niin itse olen miettynyt erilaisia tilastomenetelmiä sisltävää mallia. Esimerkiksi sellaista, jossa

 • etsitään ja suljetaan pois outlierit (mahdollisesti eri vaiheissa)
 • etsitään alipopulaatiot
 • etsitään alipopulaatioiden sisäisiä ja välisiä trendejä
 • selvitetään näiden perusteella, että ketkä saavat odottamattoman hyviä tuloksia

Voi olla että Laurin tutkimat mallit ovat olennaisesti parempia, koska Max Likelihood -malli saattaa antaa tämän kaiken sivutuotteena (tosin muistaakseni LM:n log-normaaliusvaatimus voi oikeasti aiheuttaa ongelmia,) mutta ainakin on uskottavaa että se olisi hyvä malli. Tällainen olisi ainakin paremmin perusteltavissa kuin useimmat muut mallit, koska:

 • se käsittelee poikkeavat datapisteet (outlierit)
 • se hallitsee taskuuntumisen osittamalla
 • se hallitsee taskujen väliset pelit
 • se ottaa huomioon pelijatkumot ja niiden katkokset
 • se kykenee laskemaan tunnusluvut kaikille tarpeellisille asioille ja niiden virhe-estimaatit

Tämä antaisi aivan eri luokan lähdemateriaalin luokitussysteemin pohjaksi kuin mikään aiemmin tuntemani. Vielä edistyneempi malli voi laskea pelijatkumon ajan funktiona (jonka Lauri totesi erinomaisen selittäväksi) sekä erilaisia tunnuslukuja sille, että onko jokin datapiste poikkeama, sillä poikkeamia normistahan tässä haetaan.

Näistä mitään ei heuristinen malli osaa, vaan tässäpä asioita mallinnetaankin oikealla tilastotieteellä. Tällainen kuitenkin vaatisi huomattavasti laajempaa lähdemateriaalia (l. tilastotieteen kirjallisuutta) kuin meikäläisellä on saatavilla, sekä aivan epäilemättä jonkun oikean matemaatikon. Ja paljon työtä ja kärsivällisyyttä.

Ei, en todellakaan pidätä henkeäni. Mutta odotan edelleen mielenkiinnolla Laurin jatkotuloksia.

-- DonOlli, 20.6.2005

Aineiston koko ei sinänsä vaikuta osa-aineistojen löytämiseen, koska taskun määritelmä on, että se on osapopulaatio joka pelaa pääasiassa keskenään. Tämän tunnistaminen taas on suhteellisen helppoa, ihan pelimäärien perusteella.

Osituksen jälkeinen trendien löytäminen antaa aivan suoraa osviittaa siihen, että miten osapopulaatioiden sisäiset pelit ovat menneet, ja tämä sitten kiinnitetään muihin osapopulaatioihin kaikilla niillä peleillä jotka on saatavilla. Tästä saadaan omat tunnuslukunsa populaatioiden vĺiseen kehitykseen. Yksi osapopulaatio saattaa olla esmes jokaisen turnauksen kiertäjät, jotka siis eivät kuulu mihinkään muuhun populaatioon, ihan peliaineiston perusteella.

Huomionarvoista on, että pelaajan pelituloksia tarkkaillaan ensisijaisesti ositetussa kontekstissa, ja sitten näistä osa-aineistojen välisistä suhteista nähdään, että onko osapopulaation pelitaso jotenkin muiden osapopulaatioiden tasoista poikkeava. Tämä taas palautetaan yksilöön siten, että kun tiedetään osapopulaation kehitys, voidaan siitä arvioida yksilöiden korotustarve.

Karkea kuvitteellinen esimerkki voisi olla Oulu (15 tiukkaa nousijaa,) Tampere (20 stanganattia) ja kaikenkiertäjät (10 hengen kytkevä elementti.) On varsin järjetöntä yrittää vertailla näiden pelejä yksilötasolla, koska aineisto jää hyvin vähäiseksi, ja näin ollen tulosta ei juuri tule. Sen sijaan jos todetaan kyseessä olevan kolme koherenttia osapopulaatiota, lasketaan niiden väliset erot, ja siitä että miten kunkin osapopulaation hyvin- ja huonostimenestyvien suteellinen taso olisi, voidaan saada selvästi isompia ja merkityksellisempiä eroja kuin vain yksilöistä.

Poikkeamien käsittely on erityisen tärkeää tällaisessa, koska ne muuten sotkevat osapopulaatioiden väliset suhteet. Tyypillisesti osittamisessa kannattanee keskittyä arviolta 80% aineistoon, siis suljetaan osapopulaatioiden välisten trendien laskemisesta outliereina sekä 10% parhaista että 10% huonoimmista (tai mikä tahansa prosenttitaso halutaankin, mutta kummankin poissuljetun hännän koko on parasta olla ainakin yksi henkilö) ja vasta näiden ydinpopulaatioiden suhteiden perusteella annetaan lisämerkitystä outliereille. Jos jokin osapopula ei ole riittävän iso että outliereita voidaan sulkea pois, se pitää käsitellä jollain muulla tavoin, koska silloin ollaan erityisen pahassa riskissä sotkea homma poikkeavilla havainnoilla.

Olen henkilökohtaisesti täysin varma että tällainen malli olisi olennaisesti parempi kuin mikään heuristinen automaatti, eikä minulla ole epäilystäkään siitä etteikö tämä vetäisi mutulle turpiin melkoisen usein (kyllä, pidän mutua parempana kuin sokeaa heuristiikkaa.) Oma hatusta vedetty näppituntumani on, että tällä olisi tunnistettu ehkä neljännes enemmän sellaisia joita olisi pitänyt tarkkailla huolellisesti, ja jotka vain jäivät katveeseen kun työmäärän suuruuden takia jokaista ei voitu tarkkaan syynätä. Lisäksi olisi saatu systemaattisuutta asiaan, ja tietty huomattavasti parempia korotusperusteita. Puhumattakaan siitä että maan eri osien (l. kerhojen) väliset tasoerot olisivat tasoittuneet olennaisesti paremmin.

Kaikki tämä sisältyy siis ylempänä olevaan mallin kuvaukseen. Ja uskon vahvasti tämän olevan vain yksi esimerkki siitä, miten paljon parempia tuloksia voidaan saada mallintamalla todellisuutta eikä miettimällä pisteautomaatteja.

-- DonOlli


Minulta voi tilata dataa, jos omaa ei ole, siistissä tekstitiedostomuodossa, jossa on riveittäin pelaajien ja voittajan nimet yksikäsitteistetyssä EGF-muodossa sekä näiden pelin aikaiset luokitukset ja kansallisuudet, ajankohta ja turnaus, jossa peli pelattiin.

-- Markku, 21.6.

Onko jollakulla käytössä näppärää työkalua, jolla saisi näytille graafin, jossa solmut edustavat pelaajia ja kaaret pelattuja pelejä. Olisi todella mielenkiintoista ja valaisevaa osapopulaatioiden erottamista ajatellen nähdä kuva. Suomalaisten pelit halutulta aikaväliltä voin toimittaa tekstitiedostona.

-- Markku

No niin, tässä on nyt tietokantapulauttimestani haetut kaikkiin dan-korotuksiin vuoden 2000 aikana tai sen jälkeen vaaditut meriitit. Tulosriveistä on poistettu kaikki tappiot vähintään kolme luokkaa vahvemmille ja kaikki voitot vähintään kolme luokkaa heikompia vastaan. Tuloksille ei ole tehty "vastustaja-analyysejä" eli ei ole arvioitu vastustajan nominaaliluokitusta ylös- tai alaspäin tämän samassa turnauksessa menestymisen perusteella. Vastustajien nominaaliluokitusten korjaukset tulevat tuloksiin hyvin pian. Alustavan selvityksen mukaan kuitenkaan niillä ei ole kovin suurta vaikutusta pitkissä tulosriveissä varsinkaan isoissa turnauksissa, koska joidenkin vastustajien pelatessa nominaalisen tasonsa alapuolella, joidenkin vastustajien pelaaminen nominaalisen tasonsa yläpuolella kompensoi sen.

Pelaajan nimiKorotus mistä mihin6d5d4d3d2d1d1k2k3k4k5k6k
AnttiH1k->1d---0/11/58/1513/193/40/1
AnttiH1d->2d--1/23/53/86/102/2
AnttiT1k->1d----2/35/61/1
AnttiT1d->2d-1/1-0/13/42/21/1
AnttiT2d->3d1/10/30/15/1110/133/30/1
Einari1k->1d----2/44/72/56/8
Esa1d->2d--0/12/76/75/82/3
Jaakko1k->1d---0/33/118/137/87/110/1
Joose1k->1d--1/20/21/33/74/72/2
Joose1d->2d-1/12/30/14/62/4
Kare2k->1d----1/12/43/53/4
Kare1d->2d--1/63/59/1213/244/6
Kare2d->3d-2/61/25/85/65/6
Kari2k->1d----2/31/21/22/5
Kari1d->2d--0/31/27/811/164/5
Lauri1k->1d---1/24/72/4
Otso1k->1d---1/21/32/22/41/1-0/1
Otso1d->2d--2/32/49/113/70/1
Paavo2k->1d----0/44/83/71/4
Seppo1k->1d---0/34/105/126/108/9-0/1
Simo2k->2d--1/12/53/53/31/1
TeemuH1k->1d----2/33/44/5
TeemuH1d->2d-1/31/1-2/32/51/2
TeemuR2k->1d---0/21/30/21/510/13---0/2
Timo1k->2d--1/21/21/22/32/3
Timo2d->3d-2/61/44/51/11/3-0/1
Tuomo1k->1d---1/45/116/911/188/90/1

Puuttuu vielä Esa 2k->1d.

Pelaajan nimiMistä mihinPelit vahv.Pelit kohd.Pelit heik.
AnttiH1k->1d1/68/1514/24
AnttiH1d->2d4/73/88/12
AnttiT1k->1d2/35/61/1
AnttiT1d->2d1/23/43/3
AnttiT2d->3d1/55/1113/17
Einari1k->1d2/44/78/13
Esa1d->2d2/85/82/3
Jaakko1k->1d3/148/1314/20
Joose1k->1d2/73/76/9
Joose1d->2d3/54/62/4
Kare2k->1d1/12/46/9
Kare1d->2d4/119/1217/30
Kare2d->3d3/85/810/12
Kari2k->1d2/31/23/8
Kari1d->2d1/57/815/21
Lauri1k->1d5/92/4-
Otso1k->1d2/52/23/6
Otso1d->2d4/79/113/8
Paavo2k->1d0/44/84/11
Seppo1k->1d4/135/1214/20
Simo2k->2d3/83/54/4
TeemuH1k->1d2/32/51/2
TeemuH1d->2d2/42/33/7
TeemuR2k->1d1/50/211/18
Timo1k->2d2/41/24/6
Timo2d->3d3/104/52/5
Tuomo1k->1d6/156/919/28

Yllä on pelkästään yhteenvedot tuloksista. Jos joku haluaa tutkia tarkemmin turnaustuloksia, voin liittää tai copypasteta tänne turnaustietokantapulauttimeni tuottamat pelaajakohtaiset yhteenvedot pelituloksista vastustajien tasoittain, listat peleistä ja vastustajista luokituksineen sekä päivämäärineen ja listat kussakin yhteenvedossa mukana olevista turnauksista.

-- Markku, 22.6. 2005

Ehdotan, että joku suorittaa tälle sivulle NPOV-menetelmän mukaisen siivouksen. Keskustelun (erityisesti näin pitkäksi ja henkilökohtaisuuksiin venyneen) editointi, muokkaus ja tiivistäminen olisi erittäin positiivinen asia.

-- Janne

Yritin tehdä koosteen keskustelusta, ks. sivun alku. Korjatkaa jos ymmärsin jotain väärin.

-- Tuomo K., 23.6.2005

Hyvä, mutta sellaisen keskustelun osan, joka on jo tiivistetty, voisi poistaa.

-- Janne

Poistin suurimman osan sivuston keskustelusta. Jos poistin tekstiä liiaksi jonkun mielestä niin sivuhistoriasta saa kaivettua haluamansa vanhat tekstit takaisin.

Jätin Karin ja Ollin systeemiehdotusten tekstit tuohon ylle. Olisi ehkä hyvä jos Kari ja Olli siirtäisivät ne omille sivuilleen ja muokkaisivat niistä haluamansa esityksen.

-- Tuomo K. 1.7.2005

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-176) was last changed on 01-Jul-2005 19:14 by TuomoKeskitalo